JP won his first match at the 11th Annual North American Brazilian Jiu Jitsu Tournament.

Interested in Brazilian Jiu Jitsu in Riverside, Corona or the Inland Empire? Check out our Brazilian Jiu Jitsu schedule.