Congratulations to Sensei Rachel Robinson for promoting to Brazilian
Jiu Jitsu blue belt! We are so proud of you!!